Szkoła Podstawowa nr3 im. Juliana Tuwima w Nowej Soli - logo
Publiczna Szkoła - Julian Tuwim Lokomotywa
archiwum uroczystości aktualnosci certyfikaty nasi najlepsi dokumenty uczniowie kadra plan samorząd kontakt oferta historia zebrania kalendarz dzwonki programy podręczniki wspolpraca koła galeria inne szkolne nowa sól


Logo Polski Internet

Szkoła Promująca Zdrowie

Dokumenty

Statut szkoły

 

 Aneks nr 1

do Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliana Tuwima w Nowej soli

Z dnia 27 listopada 2017 roku

 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliana Tuwima uchwala co następuje:

§ 1

1. W Rozdziale III WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w §16:

a). dodaje się punkt 1a o brzmieniu:

„pkt 1a nauczyciel może zdecydować o poprawie innych ocen z innych form sprawdzania wiedzy i informuje o tym uczniów w swoim PSO.”

b). w punkcie 2 wykreśla się ostatnie zdanie o treści „W sytuacji niepoprawienia oceny nauczyciel odnotowuje znak nz (nie zaliczył).”

c). zmienia swoje brzmienie punkt 4:

„pkt 4 Średnia ważona ocen. Każda ocena cząstkowa, zdobywana przez uczniów ma określoną wagę oraz wartość (zapisaną w tabeli ocen bieżących).   Dla obliczania średniej ważonej przyjęto następujące wagi ocen: 1-5.

Szczegółowy sposób oceniania, w tym określenie wag ocen dla poszczególnych form sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia, jest przedstawiony w przedmiotowych systemach oceniania (określonych skrótem PSO), które uwzględniają specyfikę przedmiotów.

W tabeli z wagami przy zapis praca klasowa* zostaje zastąpiony praca klasowa*1)

Pod tabelą dodany wpis:

Symbol 1) przy nazwie praca klasowa oznacza, że na niektórych przedmiotach można przyjąć wagę pracy klasowej 5 (w przypadku poprawy pierwsza ocena z pracy klasowej przyjmuje wagę 3, ocena z poprawionej pracy klasowej przyjmuje wagę 5), o czym nauczyciel informuje uczniów na początku roku szkolnego przedstawiając przedmiotowy system oceniania.

Symbol * przy nazwie kategorii ocen (rodzaju formy sprawdzającej) oznacza, że ocena z danej kategorii może być poprawiana.

Średnią ważoną oblicza się według następującego wzoru:

                                       

 gdzie przyjęto następujące oznaczenia:

a – suma ocen o wadze 5,

b – suma ocen o wadze 4,     

c – suma ocen o wadze 3,    

d – suma ocen o wadze 2,     

e – suma ocen o wadze 1,    

f – suma ocen o wadze 2, 

n7 – ilość ocen o wadze 7,

n5 – ilość ocen o wadze 5,     

n4 – ilość ocen o wadze 4,     

n3 – ilość ocen o wadze 3,    

n2 – ilość ocen o wadze 2,   

n1 – ilość ocen o wadze 1.”

2. W Rozdziale III WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w §17, w punkcie 11, podpunkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„ppkt 1 Warunkiem uzyskania pozytywnej ocen śródrocznej jest uzyskanie pozytywnej oceny z co najmniej połowy prac klasowych lub sprawdzianów w półroczu. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny rocznej jest uzyskanie średniej ważonej z ocen drugiego półrocza na poziomie co najmniej 1,75 oraz uzyskanie oceny pozytywnej z co najmniej połowy prac klasowych lub sprawdzianów w roku szkolnym. Jeżeli uczeń nie uzyska pozytywnej oceny z co najmniej połowy prac klasowych lub sprawdzianów w półroczu lub roku szkolnym, to nauczyciel danego przedmiotu ma prawo wstawić niedostateczną klasyfikacyjną ocenę śródroczną lub roczną, nawet jeśli średnia ważona będzie odpowiednio wyższa niż 1,74.”

 

3. W Rozdziale V ORGANIZACJA SZKOŁY, w punkcie 9 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA :

a). zmianie ulega podstawa prawna, obecna podstawa prawna to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

b).  w §44, art. 8, punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„pkt 3. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.”

c). w §44, art. 9 otrzymuje nowe brzmienie:

” art.9 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: 

      pkt 1. ucznia,

      pkt 2. rodziców uczniów,

      pkt 3. dyrektora szkoły,

      pkt 4. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem,

      pkt 5. poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,

      pkt 6. higienistki szkolnej,

      pkt 7. asystenta edukacji romskiej,

      pkt 8. pomocy nauczyciela,

      pkt 9. pracownika socjalnego,

      pkt 10. asystenta rodziny,

      pkt 11. kuratora sądowego,

      pkt 12. usunięty,

    pkt 13. organizacji pozarządowej oraz instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i  młodzieży.”

d). w § 44, art. 11, punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„pkt 1 w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.”

e). w § 44, art. 11, dodaje się punkt 3 oraz punkt 4 o brzmieniu:

„pkt 3. Wychowawca klasy lub dyrektor, oraz nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.

pkt 4. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.”

e). w § 44, art. 14 otrzymuje nowe brzmienie:

„art.14. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w  tym ustalają formy, okres oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, uwzględniając wskazany wymiar godzin dla poszczególnych form pomocy zapisany w rozporządzeniu.”

f). w § 44, art. 20 otrzymuje nowe brzmienie:

„art.20. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się. Zajęcia, o których mowa prowadzi się przy użyciu aktywizujących metod pracy.”

g). w § 44 usuwa się art. 24.

h). w § 44, art. 27, punkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„pkt 5. Dyrektor ustala tygodniowy wymiar godzin realizowany indywidualnie z uczniem, na wniosek rodziców ucznia z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego.

ppkt 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.”

i). w §44, art. 28, punkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„pkt 5 dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego           nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane           zajęcia indywidualnego nauczania. Wniosek składa się w formie pisemnej, musi zawierać uzasadnienie.”

j). w § 44, art. 28, punkcie 7 po słowach „Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. dodaje się „Dz.U. 2017 poz. 1616 w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży - przy nauczaniu indywidualnym.”

k). w §44, art. 31 otrzymuje nowe brzmienie:

„art.31 Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w szkole i placówce należy w szczególności:

pkt 1 rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych o oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

pkt 2 określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

pkt 3 rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły i placówki;

pkt 4 podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

pkt 5 współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań. „

l). w § 44, art. 32 po słowach: „Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą obserwację pedagogiczną” dodaje się słowa „mającą na celu rozpoznanie u uczniów”.

ł). w § 44, art. 33 po słowach: „Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole w trakcie bieżącej pracy z uczniami wspomagają ich w wyborze kierunku kształcenia i zawodu” dodaje się zapis w nawiasie „(doradztwo edukacyjno- zawodowe).”

m). w § 44, art. 41 po słowach: „Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.” dodaje się „Dz.U. 2017 poz. 1578 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym - do kształcenia specjalnego).”

n). w §44 dodaje się art. 42 oraz art. 43 o brzmieniu:

„art.42. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

art.43. W przypadku, gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub placówce nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole dyrektor szkoły, za zgodą rodziców ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia, zawiera informacje o:

pkt 1 rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;

pkt 2 występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub szczególnych uzdolnieniach ucznia;

pkt 3 działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych    specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole i placówce, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w szkole lub placówce, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;

pkt 4 wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.”

4. W Rozdziale VI NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

a). w punkcie 3 ZADANIA NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW zmienia swoje brzmienie art. 3:

„art.3 Do zadań pedagoga należy w szczególności:

pkt1 prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki;

pkt2 diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły i placówki;

pkt3 udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

pkt4 podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

pkt5 minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

pkt6 inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

pkt7 pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

pkt8 wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

                 ppkt1 rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,

                  ppkt2 udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.”

 

b). dodaje się punkt 4¹ ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO o brzmieniu:

„§ 52¹

art.1 W szkole zatrudniony jest doradca zawodowy.

art.2 Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

pkt 1. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych i słabych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

pkt 2. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

pkt 3.  Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

pkt 4. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych i programów edukacyjnych,
-prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.”